Agronomerna.se > Årets agronom
Patrik Myrelid, strategichef Lantmännen.
Foto: Hulda Wirsén

Årets agronom 2024

Utmärkelsen går i år till Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen, med följande motivering: ”Patrik är oerhört uppskattad för sin kompetens och anlitas ofta som talare i olika arrangemang, exempelvis Lantbrukets dag i Riksdagen. Han är flitigt inbjuden till diverse runda bordssamtal och ”hög-djurs möten” i hela branschen och med många inriktningar. Han är en stark röst för lantbrukssverige som ser till att livsmedel tar plats på flera politikområden och predikar land och rike runt om vikten av svensk lantbrukssektors välbefinnande och tillväxt. Patrik är också ledamot i KSLA:s jordbruksavdelning där han ofta initierar och modererar intressanta seminarier med spännande talare och heta topics som samlar hela kedjans aktörer till spänstiga diskussioner. Han är ledamot i regeringens Expertråd för klimatanpassning där han på ett fantastiskt sätt lyfter primärproduktionens möjligheter, utmaningar och förutsättningar. Patrik glömmer heller aldrig sitt SLU och att ge tillbaka till studenterna. Om det så är en arbetsmarknadskväll i Hasses regi, en näringslivsdag eller som högtidstalare under examensbalen.

Patrik en fantastiskt fin och omtyckt kollega och lyfter gärna andra före sig själv. Dessutom är han en engagerad familjefar, deltidslantbrukare och mycket ödmjuk, väldigt rolig och en oerhört snäll person. Han är en utmärkt förebild för blivande agronomer och för yrket i stort!”

Nominera en agronom

Agronomerna delar årligen ut titeln Årets Agronom. Titeln är ärofylld och har delats ut i närmare 30 års tid till en person som är ”en god ambassadör för agronomkåren”. Mottagaren kan verka på det nationella, internationella eller regionala planet.

Skicka nominering till ordf@agronomera.se senast den 31 januari.

Tidigare pristagare

Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen, med följande motivering: ”Patrik är oerhört uppskattad för sin kompetens och anlitas ofta som talare i olika arrangemang, exempelvis Lantbrukets dag i Riksdagen. Han är flitigt inbjuden till diverse runda bordssamtal och ”hög-djurs möten” i hela branschen och med många inriktningar. Han är en stark röst för lantbrukssverige som ser till att livsmedel tar plats på flera politikområden och predikar land och rike runt om vikten av svensk lantbrukssektors välbefinnande och tillväxt. Patrik är också ledamot i KSLA:s jordbruksavdelning där han ofta initierar och modererar intressanta seminarier med spännande talare och heta topics som samlar hela kedjans aktörer till spänstiga diskussioner. Han är ledamot i regeringens Expertråd för klimatanpassning där han på ett fantastiskt sätt lyfter primärproduktionens möjligheter, utmaningar och förutsättningar. Patrik glömmer heller aldrig sitt SLU och att ge tillbaka till studenterna. Om det så är en arbetsmarknadskväll i Hasses regi, en näringslivsdag eller som högtidstalare under examensbalen. Patrik en fantastiskt fin och omtyckt kollega och lyfter gärna andra före sig själv. Dessutom är han en engagerad familjefar, deltidslantbrukare och mycket ödmjuk, väldigt rolig och en oerhört snäll person. Han är en utmärkt förebild för blivande agronomer och för yrket i stort!”

Utmärkelsen tilldelas Stina Olofsson som på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklingen av kunskap, produktionsutveckling och miljöinsatser för svenskt lantbruk. Hon har tilldelats titeln med följande motivering:

“Stina har ofta framhållit att Greppa Näringen ska vara en brygga mellan forskning och praktik och har i alla år idogt och systematiskt arbetat för att rådgivningen som ges inom Greppa Näringen baseras på kunskap och på åtgärder som är lönsamma samtidigt som de ger positiva effekter på miljön och minskar negativ klimatpåverkan. Både med en växande medarbetargrupp på Jordbruksverket och med nyckelpersoner på LRF, Länsstyrelserna och rådgivningsorganisationer har Stina drivit det stora samarbetsprojektet framåt med ständig utveckling i fokus.”

Ann-Charlotte Wallenhammar jobbar med forskning och utveckling vid Hushållningssällskapet, Örebro. Hon har tilldelats titeln med följande motivering:

“Ann-Charlotte har verkat inom lantbruket under snart fyra decennier. Med en aldrig sinande kunskapstörst söker hon vetgirigt och nyfiket ständigt ny information hos kollegor världen över. Sina nyvunna kunskaper och resultat förmedlar hon sedan med glädje vidare till rådgivare och lantbrukare. Förutom att Ann-Charlotte besitter en fantastisk kompetens så är hon dessutom otroligt omtänksam, pålitlig och lyhörd, både som kollega och i de projekt hon deltar.”

Hulda Wirsén (Kårnamn NÄKTERGAL), verksam som regional samordnare för Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi har tilldelats titeln med följande motivering:

“För sitt engagerande, intensiva, kreativa och kunniga arbete med att utveckla lantbruket och landsbygden, samt föra ut kunskap i lantbrukets alla frågor till lantbrukare och allmänhet. Med hennes energi och kunskap är hon en stor källa till inspiration.

I sitt arbete som samordnare för Norrbottens livsmedelsstrategi verkar hon för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta för att tillvarata länets potential för att producera livsmedel och för att fler norrbottningar ska ha nära mat på tallriken. Ett viktigt arbete där hela livsmedelskedjans aktörer och intressenter involveras. Hennes arbete går att följa i olika kanaler, bland annat i Nära Mat podden.”

Maria Forshufvud, VD på Svenskmärkning AB har tilldelats titeln med följande motivering:

“Marias framgångsrika arbete med svenskmärkningen har lett till ett ökat intresse för lantbruk i Sverige och en ökad efterfrågan på produkter från svenskt lantbruk.”

Erik Stjerndahl, VD HIR Skåne har tilldelats titeln med följande motivering:

“Erik är en omtyckt, uppskattad och respekterad person. Han tänker ofta i nya banor och delar gärna med sig av såväl förtroende som kunskap och idéer till kollegor och medarbetare. Han är en god ambassadör för agronomkåren och har genom HIR Skåne, Borgeby fältdagar, mentorskapsprogram och på många sätt bidragit till att stärka och utveckla agronomkårens varumärke. Det är många agronomer som haft honom som mentor och chef. För drygt fem år sedan var han också med om att ta initiativet till att starta ett nationellt mentorsprogram SLU studenter. En agronom i dess bästa bemärkelse och som person både humoristisk och omtänksam.”

Forskare och författare, har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen “Årets Agronom” med följande motivering:

”Hans stora insats under 2017 är boken Spannmål – Svenska lantsorter. Innehållet hamnar i gränslandet mellan biologi och kulturvetenskap. Där förklaras de gamla lantsorternas betydelse i dåtidens lantbruk och i vilken mån de skulle kunna nyttjas i framtiden. Boken ger ett perspektiv på att lantbruket är föränderligt och att vi därmed måste vara öppna för att framtiden inte kommer att se ut som idag. Utöver boken så bör hans gärning som forskarkollega lyftas. Han inspirerar andra forskare med positiva och konstruktiva inspel med grund i den breda agronomutbildningen. Han hjälper till med ansökningar om forskningsmedel och lyfter också yngre forskare. Han är på så sätt en god ambassadör för agronomkåren inom forskningen.”

Initiativtagare och verksamhetsledare för Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk, har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen “Årets Agronom 2017” med följande motivering:

”I ett land där livsmedelsproduktionen under lång tid präglats av ökande volymkrav och storleksrationaliseringar har hon med stor passion visat att det även finns andra vägar. Hon har gett stolthet åt mathantverkare som både bevarar det traditionsbundna och som skapar nya innovativa livsmedelsprodukter. Tack vare henne har vi bland annat ett årligt återkommande SM i mathantverk, utbildning av ca 500 personer per år och en omfattande rådgivningsverksamhet till småföretagare. Bodil Cornell, initiativtagare och verksamhetsledare för Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk, tilldelas titeln Årets Agronom 2017 för hennes envetna kamp att stärka och synliggöra det svenska mathantverket vilket bidrar till en hållbar och levande landsbygd.”

Det finns de som ser saker och ting hända, och det finns de som får saker och ting att hända. Årets Agronom har på ett initiativrikt sätt gått från ord till handling genom att starta upp en rörelse som kommer att få stor betydelse för alla agronomer. Årets agronom är inte i singularis utan de är Årets Agronomer. De är tre till antalet och de är unga kvinnor. De har slutat prata om problemet och fokuserat på lösningen. Årets Agronomer är Julia Fransson, Maria Karlsson och Beatrice Ramnerö som tilldelas denna utmärkelse för att de startade Agronomuppropet

Kristina Yngwe, riksdagsledamot för centerpartiet, har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen “Årets Agronom 2015” med följande motivering:

Efter två lyckade personvalskampanjer till Europaparlamentet och Sveriges riksdag har Kristina Yngwe gett agronomyrket ett ansikte. Kristina tar varje tillfälle i akt att lyfta fram att hon är agronom. Aldrig tidigare har vi sett en agronom som så entusiastiskt motionerar i Riksdagen, men Kristinas arbete stannar inte i Riksdagen. På ett unikt sätt hämtar hon inspiration och kommentarer via sociala medier. Därigenom engageras hela gröna näringen i hennes dagliga riksdagsarbete. Kristina är en utmärkt ambassadör för agronomyrket och bör därför tilldelas titeln Årets Agronom 2015!

Ove Karlsson, VD på Hushållningssällskapet i Halland, har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen “Årets Agronom 2014” med följande motivering:

Ove Karlsson har under sin tid som VD för Hushållningssällskapet Halland förändrat verksamheten och utvecklat den på ett mycket visionärt sätt. Ove har haft visionen klar för sig och har oförtröttligt arbetat för att förverkliga den. Under hans ledning har det skapats nya verksamheter och samarbeten som på många sätt gagnar utvecklingen av lantbruket och landsbygden, inte bara i Halland utan i hela Sverige. Ove har verkat för ett gott samarbete med Husdjursföreningen vilket har lett till en helt ny rådgivningsorganisation i Halland och forskare/utvecklare har anställts vilket har lett till att Hushållningssällskapet Halland har fått en betydande roll inom utveckling. Ove är dessutom projektledare för bland annat projektet ”Lean Lantbruk” och har med stort engagemang och entusiasm spridit “Leanfilosofin” till lantbrukare och rådgivare i hela Sverige. Oves arbete bidrar till att den svenska lantbruksnäringen utvecklas inom affärsmässighet och ledarskap vilket är viktiga ingredienser för ett konkurrenskraftigt och hållbart svenskt lantbruk. Ove är en förebild för andra agronomer och en värdig mottagare av titeln Årets Agronom!

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet samt chef för Stockholm Resilience Centre, har av Agronomförbundet utsetts till “Årets Agronom 2013” med följande motivering:

Johan är agronomen som blivit en av Sveriges mest kända personer rörande globala hållbarhetsfrågor. Hans forskning och arbete inom Stockholm Resilience Centre visar bland annat på hur tätt sammanlänkat olika ekosystem är på vår jord där överutnyttjande kan leda till oöverskådliga konsekvenser. Johan har på ett enkelt och pedagogiskt sätt nått ut till både allmänhet och beslutsfattare runt om i världen, där han inte enbart visat på hoten utan även möjligheterna. Johan är ett lysande exempel på att agronomer kan göra skillnad i globalt viktiga frågor och genom sitt arbete och brinnande engagemang för en hållbar utveckling är Johan en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Agronom!

Christel Cederberg, miljöforskare på SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) och på Chalmers, Göteborg, har av Agronomförbundet tilldelats priset ”Årets Agronom 2012” med följande motivering:

”Christels forskning och flitiga debatterande om livsmedelsproduktionens klimat- och resurspåverkan har starkt bidragit till att lyfta debatten i denna aktuella och viktiga fråga. Med livscykelanalyser har Christel visat på hur aktiva val rörande vår köttkonsumtion kan påverka det ekologiska fotavtrycket. I arbetet har allt från foderproduktion, transporter till konsumtionsmönster hamnat i hennes blickfång. Genom sin entusiasm och djupa kunskap om ämnet har Christel nått fram till både politiker, lantbrukare och vanliga konsumenter. Genom sitt brinnande engagemang för ett klimatsmart svenskt jordbruk är Christel en god ambassadör för agronomerna och en värdig mottagare av utmärkelsen Årets agronom!”

Barbro Mattsson, ansvarig för utveckling och forskning på Svenska Pig har av Agronomförbundet tilldelats priset “Årets agronom” 2011 med följande motivering:

”Barbros brinnande engagemang för svensk grisproduktion har varit branschen till stort gagn och som försöksledare för “PIG försök” har ny forskning i samarbete med svenska lantbrukare omsatts till praktisk produktion. I de internationella kanalerna har Barbro fört fram svensk grisproduktion och visat upp vad svensk grisforskning har att erbjuda samt utbytit erfarenheter med andra länder. Hon har även fortsatt att hålla kontakt med SLU, genom att bland annat vara handledare i många agronomstudenters examens- och projektarbeten. Detta medför att utbildningens teoretiska kunskaper kunnat kopplas ihop direkt med verkligheten. Genom sitt arbete med att utveckla svensk grisproduktion samt vara en god förebild för grisintresserade studenter är Barbro en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets agronom!”

Magnus Bergström och Rikard Hellqvist, grundare av Bergström & Hellqvist AB har av Agronomförbundet tilldelats priset “Årets Agronom” 2010 med följande motivering:

“Magnus och Rikard har visat på agronomutbildningens bredd, genom att de som ekonomagronomer tagit sig in i livsmedelssektorn och blivit efterfrågade konsulter inom livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö. Under drygt tio år har Magnus och Rikard arbetat med att höja kunskapsnivån inom den svenska livsmedelsindustrin och genom sitt företag Bergström & Hellqvist AB tagit fram en paljett av livsmedelshygienutbildningar. Magnus och Rikard är lysande exempel på hur man kan använda agronomutbildningen för att lyckas och är värdiga mottagare av utmärkelsen Årets agronom!”

Stefan Ljungdahl, VD på Jordbruksaktuellt har av Agronomförbundet utsetts till Årets Agronom 2009 med följande motivering:

”Från att år 2000 startat Agriprim, vilket år 2003 köpte Jordbruksaktuellt, har Stefan på relativt kort tid utvecklat företaget till en fristående och stark uppstickare till de redan etablerade aktörerna inom lantbrukspressen. Som drivande entreprenör och med sin stora förmåga att engagera sina medarbetare har Stefan byggt upp en informationskoncern med den gröna sektorn i centrum. Genom sin handlingskraft och sitt engagemang är Stefan en god ambassadör för agronomerna och en värdig mottagare av utmärkelsen Årets agronom!”.

Mats är ekonomagronom med examen från 1986 och arbetar idag som VD för Gotlands läns Hushållningssällskap. Motiveringen lyder:

“Mats tilldelas utmärkelsen för sin lyhördhet för lantbrukets och landsbygdens behov. Mats har en stark drivkraft framåt och är inte främmande för att nyanställa eller utveckla organisationen i den riktning som är medlemmarna, lantbruket och landsbygden till gagn. Han har bidragit med sitt inspirerande engagemang för att utveckla lantbruk och landsbygd. Mats har en utmärkt förmåga att samverka med andra människor och organisationer så att det kommer lantbruket till nytta. Som chef är Mats duktig på att skapa en positiv atmosfär på sin arbetsplats och har förmågan att motivera sina medarbetare att utvecklas. Genom sitt brinnande intresse för lantbruk och landsbygd är Mats en god ambassadör för agronomyrket och en värdig mottagare av utmärkelsen Årets agronom!”

Husdjursagronom Gunnela Ståhle har tilldelats utmärkelsen Årets Agronom. Hennes insatser har bidragit till att Sverige ligger i topp när det gäller djurskydd och säkra livsmedel. Priset utdelades traditionsenligt i samband med kamratmiddagen på Ultuna, lördagen den 17 mars. Motivering:

”Agronom Gunnela Ståhle har tilldelats utmärkelsen för sitt aldrig sinande engagemang för livsmedel och djuromsorg i det svenska lantbruket. Hon har bidragit till att Sveriges jordbruk är världsledande inom djurskydd och livsmedelskvalitet. Trots att hon i många år gått i motvind med sina åsikter har hennes tro och kämpaglöd aldrig minskat. Hon karaktäriseras av en entusiasmerande kvinna som aldrig ger upp. Hon finner ständigt nya vägar för att höras och för att kämpa för djurskydd och säker mat. Ett av många exempel på detta är att hon har anammat nya kommunikationsmetoder genom att starta bloggen http://www.gunnela.nu/ där man kan läsa Gunnelas funderingar och åsikter. Gunnela kämpar för att påverka alla aktörer på den svenska marknaden och främst de som har inflytande över livsmedelskvaliteten. Hon har även tagit steget utanför Sverige till Bryssel för att kämpa för Sveriges ledande position inom djurvälfärd och livsmedelskvalitet. Med ett brinnande intresse för svenskt jordbruk är Gunnela en god ambassadör för agronomyrket och en värdig mottagare av utmärkelsen Årets agronom!”

Elisabeth Gauffin har tilldelats utmärkelsen Årets agronom 2006 för att hon på ett inspirerande sätt förenar sina erfarenheter från lantbruksföretaget med sitt intresse för omvärldsfrågor, vilket gör att hon är en modern ledargestalt såväl i rollen som förtroendevald och som lantbruksföretagare. Motiveringen lyder:

” Agronom Elisabeth Gauffin har nominerats för sin förmåga att förena praktiskt arbete i mjölkproduktion med ett flertal förtroendeuppdrag, bl.a. som vice ordförande i LRF:s Riksförbundsstyrelse, på ett spännande sätt. Hon är lika bekväm bland kostymklädda herrar som kalvande kor och är en inspirationskälla för såväl praktiserande studenter som förtroendevalda. Hon karaktäriseras av en positiv personlighet med hög integritet och undviker inte obekväma frågor, utan vinner respekt i styrelserum och vänkretsar för sitt engagemang för svenskt lantbruk. Hon kombinerar sina gårdsnära erfarenheter med ett stort intresse för omvärldsfrågor vilket gör henne till en modern praktiker och ledare. Med ett brinnande intresse för utvecklingen inom de gröna näringarna och Svenskt lantbruk är Elisabeth en god ambassadör för agronomyrket och en värdig mottagare av utmärkelsen Årets agronom!” Årets agronom 2006 delades ut på Kamratmiddagen den 11 mars.

Agronom och fil.dr Patrick Fox (kårnamn TUGGET) tilldelades Årets agronom 2005. Patrick Fox får utmärkelsen för att han är ännu en i raden av agronomer som vidgat yrkesrollen till att gälla mer än lantbruk. Med en blandning av kompetens i och engagemang för internationella frågor anlitades han nyligen av Röda Korsets för att delta i återuppbyggnaden av sanitets- och vattenförsörjningsanläggningar i Banda Aceh, en indonesisk provins som drabbades av tsunamikatastrofen. Sedan tidigare har Patrick Fox erfarenhet av att hjälpa nödställda i andra delar av världen, till exempel i Rwanda, Nordkorea och Bolivia.

Hans Andersson fick utmärkelsen för sitt engagerade arbete med framtidens agronomer och för sitt engagemang för svenskt lantbruk.

Som ordförande i LRF lyfter Caroline landsbygdens möjligheter. Hon vidgar jordbruksbegreppet och slår fast den gröna näringens betydelse för tillväxt och utveckling av företag i hela Sverige.

Som generalsekreterare vid SNF påverkar han utvecklingen av Sverige i hållbar riktning genom kunskap, känsla och sprudlande energi.

Peter har med sina journalistiska verk gjort naturvetenskapen tillgänglig för en större publik. Han ställer saker på sin spets och ryggar inte för utmaningar.

Els-Marie Juhlin fick utmärkelsen för sitt engagemang i omställningen till ett ekologiskt samhälle. Som ledare för flera stora projekt är hon ett föredöme för andra agronomer.

Sven Johan är entreprenören som har gett många agronomer och andra inom näringen arbete. Han har lyckats kombinera akademiska studier med att bygga upp flera företag med verksamhet även utanför landets gränser.

Åsa blev rikskänd genom politiken. Hon har lyft upp jordbrukets miljöfrågor till en högre nivå.

Olle hade stort genomslag med sina tv-program om djur, natur och jordbruk under 60-och 70-talen.