Agronomerna.se > Studentpraktik med fokus företagsledning

Artikel

Studentpraktik med fokus företagsledning

Nedan presenteras en sammanfattning av rapport om företagsledning som skrivits efter en agronompraktik hösten 2023. Praktiken har finansierats av Axel Adlers fond. Författare är Christine Hernblom som studerar till ekonomagronom.

Rapporten om företagsledning inom den agrara sektorn är en produkt av praktik vid KCF, Kompetenscentrum för företagsledning under höstterminen 2023. Organisationen KCF strävar efter att stärka kompetensen inom svenska lantbruksföretag och samtidigt bidra till SLU:s vision om forskning och utbildning för ett hållbart liv.

I rapporten utforskas begreppet företagsledning. Fokus riktas mot affärsinriktad kompetens för företagare inom den svenska jordbrukssektorn och hur denna kompetens kan integreras i sektorn. Metoden som användes var en kombination av litteraturstudier och intervjuer med olika aktörer inom den agrara sektorn. De som intervjuades var lantbrukare, yrkesverksamma, beslutsfattare inom SLU och offentliga tjänstemän.

Begreppet företagsledning definieras inom studien som konsten att styra och utveckla ett företag i en föränderlig miljö, med fokus på att vara proaktiv och reaktiv gentemot förändringar. Kärnkomponenterna inkluderar kompetensförsörjning, effektiv personalhantering och beslutsfattande på olika strategiska nivåer. En framgångsrik företagsledare förväntas vara lojal mot organisationen och ha insikt i verksamheten med ansvar gentemot olika intressenter.

Inom den agrara sektorn fungerar företagsledaren ofta både som producent och företagsledare. Den krävda kompetensen omfattar djupgående kunskap om väder, marknad, teknologi, ekonomi samt förmågan att organisera och hantera resurser. Företagsledningen inbegriper målformulering, planering, beslutsfattande och en kontinuerlig resultatutvärdering på olika nivåer.

Studien identifierar en ökad efterfrågan på företagsledning inom den agrara sektorn, särskilt från studenter och yrkesverksamma. Det finns ett intresse för en mer helhetsinriktad rådgivning som integrerar olika aspekter av verksamheten. Studenter som studerar lantbruk och ekonomi vid SLU uttrycker en önskan om djupare kunskap om företagsdrift, vilket indikerar på en efterfrågan för mer utbildning inom området.

Sammanfattningsvis föreslår rapporten åtgärder för att främja företagsledning inom jordbrukssektorn. Ytterligare forskning föreslås för att utveckla en gemensam definition av företagsledning inom sektorn. En masterskurs specifikt inriktad på företagsledning inom den agrara sektorn föreslås som en visionär lösning. På kort sikt inkluderar åtgärder bildandet av en intresseförening, organisering av temadagar samt ökad praktik för studenter. Dessutom föreslås samordning med rådgivande företag för att sprida och utveckla kunskap inom området.

Rapporten konstaterar en tydlig brist på en gemensam definition av företagsledning inom den agrara sektorn. För att möta den ökande efterfrågan på kunskap och kompetens inom ämnet är det av yttersta vikt att fortsätta utveckla och erbjuda relevant utbildning inom företagsledning. Detta kommer inte bara att adressera de aktuella behoven, det kommer också att utrusta framtidens yrkesverksamma inom jordbrukssektorn med omfattande färdigheter och förståelse för effektiva affärsstrategier.

SLU Kompetenscentrum företagsledning har erbjudit studentpraktik under hösten 2023.
Foto: Hulda Wirsén