Agronomerna.se > Historia

Vår historia

Sveriges agronomförbund bildades 1921. Dess uppgift var att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen och att hävda dess betydelse för det svenska jordbruket, att tillvarataga svenska agronomers sociala och ekonomiska intressen samt främja ett kollegialt förhållande inom agronomkåren. För medlemskap fordrades svensk agronomexamen eller motsvarande examen vid utländsk läroanstalt.

År 1905 bildades Sveriges lantbrukslärareförening som 1920 ändrade namn till Sveriges lantbrukslärareförbund. Dessa båda förbund hade liknande uppgifter och slogs samman 1942 till Sveriges Agronom- och lantbrukslärareförbund (SALF) vilket i sin tur anslöts till SACO. 1971 ändrades namnet till Agrifack.

Agronomutbildningen
Agronomutbildningen förändrades kraftigt under början av 1990-talet och det saknades en part som förde de yrkesverksamma agronomernas talan och upprätthöll en långsiktig dialog med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Många var måna om att utbildningen skulle hålla en fortsatt hög kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov av kompetens inom professionen. Agronomförbundet bildades då 1994 som en delförening inom Agrifack.

År 2009 gick Agrifack och Naturveratförbundet samman till Naturvetarna. Då blev Agronomförbundet en professionsförening inom Naturvetarna. I samband med det tog Agronomförbundet över förvaltningen av Axel Adlers fond efter Agrifack. Våren 2009 kom första numret av medlemstidningen Agronomen ut. I tidningen kan man bland annat läsa inspirerande intervjuer med yrkesverksamma agronomer på avgörande positioner och spännande platser. Detta som inspiration till yrkeskåren och föreningens medlemmar.

Organisationsförändring
Under en gemensam kongress genomförd av Naturvetarna hösten 2021 beslutades att friställa samtliga professionsföreningar, inklusive Agronomförbundet. Målsättningen var att alla professionsföreningar inom Naturvetarna skulle vara friställda till 2024. Under 2022 och 2023 genomgick därför Agronomförbundet en organisationsförändring. Under 2023 beslutades om nya stadgar och ett eget medlemsregister inköptes, men man har inte längre något eget fackligt engangemang. Under hösten beslutades även ett namnbyte vid ett öppet medlemsmöte, från Agronomförbundet till Agronomerna. Namnbytet ska bidra till att stärka varumärket för föreningen och bättre spegla den verksamhet som bedrivs idag.